پسر ۵ ساله پس از دیدن جنازه مادر شوکه شد؛ مرگ یا قتل، حقیقت چیست؟