برگزاری نمایشگاه گروهی «تک درخت» در خانه عکاسان جوان