اولویت موسسه تصویر شهر در سال جدید تولید فیلم و ارتقای کیفیت پردیس های سینمایی موسسه است