معتمدی: برای شرکت در مسابقات جهانی نیاز به اردو و امکانات بیشتری داریم