اگر تا به امروز کرونا نگرفته‌ایم باید خوشحال باشیم یا نگران؟