شب شعر «گنج نظامی» به همراه رونمایی از «کتاب‌شناسی نظامی گنجوی»