محمد نوری‌ زاد در اوین | جزئیات بند و امکانات نوری‌ زاد در زندان