اگر تا به امروز کرونا نگرفته‌ایم خوشحال باشیم یا نگران؟