درستی: تنها دغدغه بانوان تکواندوکار ناشنوا، تمرین با هوگوهای الکترونیکی است