چرا جای خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های آزاد در سفرهای استانی رئیسی خالی است؟