شب شعر نورّ علىٰ نور به مناسبت ایام ولادت باسعادت امام حسین(ع)، حضرت عباس(ع) و امام سجاد(ع)