کشتی فرنگی جام تختی| عبدولی با دبیر و بنا آشتی کرد