واکنش همراه با شعر آذری جهرمی به تصویب طرح صیانت: نازک آرای تن شاخه گلی...