ببینید | تصادف عجیب پس از در رفتن چرخ لودر وسط اتوبان