خاطره جالب سعید امیرسلیمانی از سفر به قزوین با جمشید مشایخی