تکذیب خبر «حذف حد نصاب یا برگزاری چندباره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن» + صوت