اعتراف به دستبرد از 8 فروشگاه یک مجتمع تجاری در مشهد