پژمان جمشیدی: هر کس دیگری که سیمرغ بگیرد بسیار خوشحال می‌شوم