چگونه می‌توان افزایش ظرفیت تولید نفت ایران را تضمین کرد؟