شهرخبر

پلیکان های سفید در ساحل دریاچه "چاپالا" مکزیک + عکس

پلیکان های سفید در ساحل دریاچه

کوژوماتلان د رگولس، مکزیکپلیکان های سفید در ساحل دریاچه.