حضور نوراللهی در تمرین تیم ملی و جلسه طولانی وزیر با عزیزی خادم