شستا: سرپرست حقوقی جدید با مدرک تحصیلی مرتبط و از کارکنان است