الخزعلی: هرگونه اتهامات بدون سند و مدرک را رد می‌کنیم