استان اصفهان در آستانه بازگشت به روزهای سیاه کرونایی