حضور وزیر ورزش در تمرین تیم ملی بعد از خروج رسانه‌ها