رئیس سازمان انرژی اتمی: سند راهبردی و جامع توسعه در صنعت هسته‌ای در حال اجراست