برخی معتقدند یکی از عوامل حال بد بورس سو مدیریت او در همین مدت کوتاه بوده و برخی نیز بر این عقیده‌اند که عوامل چنان ریشه‌ای است که ارتباط چندانی با مدیر سازمان بورس ندارد. 

امروز در برنامه چارسو با حامد فقرایی و کاویان عبداللهی به بررسی عملکرد چند ماهه آقای عشقی پرداخته‌ایم.