شهرخبر

دولت چگونه در بورس دخالت می‌کند؟

بورسان: بازار بورس بازار مهمی است و به صورت اصولی خود می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری‌های تولیدی باشد. در عین حال تغییرات بازار بورس می‌تواند برای مدتی در جهتی سوق داده شود که با واقعیت‌های اقتصادی در یک سو نباشد. از طرفی دولت در شرایط فعلی علاقه زیادی به بکار انداختن و رونق بازار بورس دارد. اما دخالت‌های دولت در این بازار همیشه مثبت نیست. دولت چگونه می‌تواند روند بورس را تغییر دهد؟

شما به دولت برای بهتر شدن بورس چه پیشنهادی می‌دهید؟

گفت‌وگوی بورسان با حمیدرضا فرهادی، کارشناس بازار سرمایه

حمایت از بورسدولتسهام