فرار مرگبار سارق سابقه دار از طبقه سوم خانه اش / داماد و دخترش شاهد مرگ بودند