دعوا بر سرِ «87 متر»/ شبکه یک به حرف‌های «عیاری» واکنش نشان داد