نادیا ندیم پزشک شد/ تسلط به ۱۱ زبان و ستاره فوتبال جهان