مصاحبه جنجالی دختر روس: سگ سردار با جت سفر می کند؛ ما دو هفته منتظر هزینه درمان دخترش بودیم