شهرخبر

پشت پرده ادعای وزیر ورزش مبنی بر مهلت 5 روزه سرخابی ها برای بازگشت به آسیا چه بود؟

حذف تلخ سرخابی ها سوژه آیتم طرفداری است.

به گزارش طرفداری، مدتها پیش از حذف قطعی استقلال و پرسپولیس از آسیا خبر دادیم و هفته گذشته این موضوع رسمی شد. در این مدت همه تلاش کردند تقصیرها را گردن دیگری بیندازند. به قول قدیمی ها مثل باختی می ماند که صاحب نداشت ولی اگر برد بود، هزار صاحاب پیدا می کرد.

استقلال و پرسپولیس نه از AFC بلکه از طریق کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای حذف شدند. بهتر است بگوییم کار سرخابی ها در تهران تمام شد!

پس از حذف قطعی استقلال و پرسپولیس برخی این گمانه را مطرح کردند که سرخابی ها هنوز شانس بازگشت دارند و عجیب تر آنکه وزیر ورزش از مهلت پنج روزه برای بازگشت استقلال و پرسپولیس به آسیا خبر داد.

اما چرا وزیر ورزش چنین ادعایی را مطرح کرد و پشت پرده این صحبت ها چه بود؟ 

برای پاسخ این سوال، آیتم ویژه طرفداری را تماشا کنید...