گفت‌و‌گو با قاتل سنگ‌پران بزرگراه های تهران / 5 صبح به ماشین ها سنگ می زدم !