این مرد  مزاحم زنان یزدی بود + جزییات عملیات ضربتی پلیس