غیبتی که بین زمان معاونت او در سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اتفاق افتاد. دژپسند می‌گوید رییس جمهور در آن دوره ذهنیتی نسبت به وی پیدا کرده بود که ناشی از نارضایتی برخی وزرا بود.