شهرخبر

هدیه ماندگار سرباز یزدی

هدیه ماندگار سرباز یزدی

اعضای بدن محمد زارع سرباز جوان یزدی که به علت ضربه مغزی در بیمارستان بستری شده بود ، به بیماران نیازمند عضو، جان دوباره بخشید.