البته وزارت بهداشت این مقدار را کافی ندانسته و گفته که این رقم باید به ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. بر اساس گفته های این عضو کمیسیون تلفیق احتمالا باقی مبلغ آزاد شده صرف مصارف دیگری می شود.