تصویر بحث‌برانگیز از وزیرنفت دولت رئیسی که با کت و شلوار، دمپایی پوشیده است.

در این تصویر علی‌عسگری رئیس سابق صداوسیما که در اتفاقی عجیب به ریاست بزرگ‌ترین مرکز پتروشیمی منصوب شده دیده میشود

 وزیرنفت دولت رئیسی با کت و شلوار و دمپایی / عکس