پیکان فاتح شهرآورد تهران/ یازدهمین برد باریج اسانس