م . خ متهم اصلی هواپیمای اوکراینی اپراتور نیست متخصص ترین در منطقه است ! / گفتند اگر بچه هایمان کشته نمی شدند جنگ می شد !