عکسی از محل قتل شهردار دهدز در ایده / ماجرا چه بود؟