وزیر بهداشت حکم داد: زاکانی و قالیباف عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند