هشدار علوم پزشکی کشور؛ در گوشت مرغ انگل وجود دارد!