وزارت برق عراق: طلب ایران بابت واردات گاز به صندوق اعتباری واریز شده است