سایپا فاتح شهرآورد خودروسازان / ششمین برد مدافع عنوان قهرمانی