شرایط عضویت اصحاب رسانه در سامانه جامع رسانه‌های کشور و صندوق اعتباری هنر