عضو مجمع تشخیص مصلحت: ایده رئیس دستگاه قضا درباره الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات به قانونی جامع تبدیل شود