با این دانه با تریلی ۱۸ چرخ از روی سرطان رد شوید !