فعالان قرآنی تحت حمایت صندوق اعتباری هنر قرار می‌گیرند